Warning: Undefined array key 0 in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Warning: Attempt to read property "created_by" on null in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Warning: Undefined array key 0 in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Warning: Attempt to read property "catid" on null in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Lundåsen barnehage er organisert ut i fra barnas alder.
Småbarn Maurtua har 14 barn i alderen 1-2,5 år.
Mellombarn Steinrøysa har barn i alderen 2,5-3 år.
Storbarn Trekrona har barn i alderen 4-5 år.
Tilsammen på Steinrøysa og Trekrona er det 58 plasser fordelt på 2 etasjer.

Naturgruppa utgjør barn i alderen 2,5-5 år som går på Steinrøysa og Trekrona.
Klubber for hvert alderstrinn som møtes 2 ganger i uken, og har faste voksne.

Vår definisjon på "base" er stedet barnet har garderobeplassen sin, kjøleskapet med matpakken, der de fleste samlingsstunder foregår og der lekemiljøet er tilpasset barnets alder. Vi bruker ikke ordet "base" så mye, men sier navnet på basen; Maurtua, Steinrøysa eller Trekrona.

Lundåsen barnehage skal være en enhet der vi alle jobber mot samme mål, og vi jobber for at alle skal ha en trygg hverdag. Vi er alle forskjellige, både barn og voksne; vi har ulike ressurser og evner, interesser og ferdigheter. Disse forskjellene er positive for barnehagen; vi får en større bredde i det vi gjør.

Vi har et tett samarbeid mellom Maurtua, Steinrøysa og Trekrona og benytter oss av både areal og personal ut i fra behovet på barnehagen til enhver tid.

Noen positive sider ved organiseringen vår:

  • god utnyttelse av lokalene og utområdet
  • større valgfrihet, muligheter og medvirkning for barn og personal
  • mindre sårbar ved sykdom og utskiftning av personal

Småbarn  består av 14 barn i alderen 0-2,5 år, og 4 voksne.
Personalet består av 1 pedleder, 1 barnehagelærer, 1 barne- og ungdomsarbeider og 1 assistent.

Vi ser på tiden barnet er på småbarn, som en sansende og tumlende periode. Med det mener vi at barna i denne fasen er aktive, fysiske, undrende og utforskende. I denne perioden bruker barna kroppen og sansene sentralt i lek, kommunikasjon og i samspill med andre. Det er det kroppslige som er iøynefallende for barnas lek. Det fysiske miljøet er viktig for småbarns særegne aktivitet.

Det er viktig for oss å vise barnet trygghet og omsorg, respekt, bekreftelse og forståelse. Barna får dekket sine primærbehov gjennom dagsrytmen som er sentral for oss.

Den omsorgen vi gir barnet gjennom rutinene (samlingsstund, mat, bleieskift, soving) skaper trygghet hos barna, og de vet dermed hva som til enhver tid skal skje.

Barns medvirkning på Maurtua er voksne som oppfatter, ser, tolker og lytter til barnet. De meningene som barnet ønsker å formidle skjer gjennom kroppen, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Det fysiske miljøet spiller også en stor rolle for barns mulighet til medvirkning, og for å styre sin egen hverdag.

Vi drar også på turer. Da deler vi gjerne gruppen i to. Da blir det mer areal å leke på for de som er igjen i barnehagen, og de som er på tur får mer rom for å utforske naturen og nærmiljøet.

Maurtua er lokalisert i første etasje med eget uterom for vogner rett utenfor langvinduet.


 

Mellombarn Steinrøysa består av 20-24 barn i alderen 2,5-3 år, og 4-5 voksne. 2 pedledere,1 barne og ungdomsarbeider,2 assistenter
Storbarn Trekrona består av 34-38 barn i alderen 4-5 år, og 5 voksne. 2 pedledere, 2 barne og ungdomsarbeidere, 1 assistent
Utepedagog deltar på de klubbene som er på naturgruppa.

Vi ser på tiden barnet er på mellom- og storbarn som en lekende periode med mye læring der rolleleken står sentralt. Vi holder på med mange forskjellige aktiviteter i hverdagen vår; puslespill, tegning og forming, musikk, perler, konstruksjonslek, rollelek, fysisk lek m.m. De voksne er aktive sammen med barna, og inspirerer og veileder dem i aktiviteter og lek. Slik skjer det mye læring i her-og-nå-situasjoner.

Barna har stor medvirkning i hverdagen sin gjennom at de selv får velge hvor de vil leke, hva og hvem de vil leke med – uavhengig av hvor de har garderobeplass. Barna har muligheten til å leke både oppe og nede (inkludert kjøkkenet) hele innetiden. Lekemiljøene oppe og nede er forskjellige ut i fra alderen til barn. Nede på lilla har vi hovedfokus på rollelek, mens oppe er det mer fokus på ulike bordaktiviteter for de store og en annen type rollelek.

Vi har også fokus på hygiene og gode rutiner i forhold til grunnleggende behov som bl.a toalett, soving/hvile og mat.
.